Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 8 januari 2023

1. Algemeen
Studio WIES hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en jouw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Studio WIES houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Als Studio WIES zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Studio WIES
Warme Handstraat 8

2280 Grobbendonk
E-mail: info@studiowies.be

 

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door Studio WIES verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)

 • Het versturen van bestellingen (toestemming betrokkene)

 • Het aanmaken van facturen (toestemming betrokkene)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,

 • Bedrijfs identificatiegegevens: btw-nummer, bedrijfsnaam

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

3. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht om deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

4. Wij maken gebruik van volgende diensten:

 • Google Analystics: Wij gebruiken Google Analystics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De IP-adressen worden geanonimiseerd en niet gebruikt voor andere Google diensten.
 • Google Analystics 4: Google Analystics 4 is een webanalysedients die aangeboden wordt door Google Ireland Limited. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze website te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te kaderen en te personaliseren. In Google Analystics 4 worden de IP-adressen gebruikt op het moment van verzameling en vervolgens verwijderd voordat enige gegevens worden vastgelegd. Meer informatie is te vinden in de officiële documentatie van Google.
 • Google Tag Manager: Google Tag Manager is een dienst voor tabbeheer die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.
 • Google ReCAPTCHA: Google ReCAPTCHA is een Google-service die de persoonlijke informatie van gebruikers verzamelt wanneer deze is geïntegreerd in een website of app ter bescherming tegen bots.
 • Pinterest Ads: Pinterest Ads is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Pinterest, Inc. waarmee de eigenaar advertentiecampagnes kan uitvoeren op het advertentienetwerk van Pinterest. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gedragsgerichte advertentiefuncties via hun apparaatinstellingen of hun personalisatie-instellingen op Pinterest.
 • Pinterest conversietag: De Pinterest conversietag is een analyseservice die gegevens van het advertentienetwerk van Pinterest koppelt aan acties die worden uitgevoerd op deze website. Gebruikers kunnen zich afmelden voor gedragsgerichte advertentiefuncties via hun apparaatinstellingen of hun personalisatie-instellingen op Pinterest.
5. Bewaartermijn
Studio WIES bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Studio WIES verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste gebruik van deze gegevens.
 
6. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Studio WIES van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

7. Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermelde adres kun je ons hiervoor contacteren. 

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Bij het plaatsen van een order of het inschrijven op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.

8. Klachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende instantie op het gebied van privacybescherming

9. Wijziging privacyverklaring
Studio WIES kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
Winkelwagen